Het Opleidings­profiel

Het Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland voldoet aan de volgende eisen:

  1. Het Opleidingsprofiel is duidelijk, bruikbaar en richtinggevend voor studenten.
  2. Het is duidelijk en bruikbaar voor opleidingen: voldoende handvatten maar ook voldoende ruimte voor de inrichting van curriculum en toetsing per opleiding.
  3. Het is duidelijk en bruikbaar voor het werkveld.
  4. Het is gebaseerd op CanMeDS en daarmee bruikbaar in een brede nationale en internationale opleidings- en beroepscontext.
  5. Het bevat een beschrijving van de rollen van de logopedist gekoppeld aan kernhandelingen van de logopedist.
  6. Het geeft een duidelijk en actueel beeld van het beroep van logopedist op bachelorniveau.

Om deze doelen te bereiken zijn in het Opleidingsprofiel zeven rollen beschreven aan de hand van het CanMeDS-model. Dit model wordt vormgegeven door een bloem. In de bladen van de bloem staan alle rollen van de logopedist. De Logopedist als expert vormt de centrale rol, het hart van de bloem. In deze rol integreert de logopedist de andere rollen tijdens het toepassen van logopedische kennis, vaardigheden en professionele waarden bij het bieden van hoogkwalitatieve en veilige patiëntgerichte zorg.

De zeven rollen van de logopedist

Het Opleidingsprofiel beschrijft zeven rollen van de logopedist:

Per rol worden de kernhandelingen beschreven die de startbekwame logopedist verondersteld wordt te kunnen uitvoeren. De kernhandelingen worden per rol zo mogelijk (chrono)logisch geordend.
Kernhandelingen zijn die handelingen die essentieel zijn voor de betreffende rol. De niveaus waarop de kernhandelingen worden uitgevoerd zijn telkens per rol opgebouwd volgens de structuur: beginner, geoefend en startbekwaam. Met name de mate van zelfstandigheid en de complexiteit van handeling en context zijn bepalend voor het niveau.

Tenslotte worden voorbeelden van beroepsactiviteiten vermeld die exemplarisch zijn voor de betreffende rol. Deze voorbeelden geven een concreet beeld van het handelen van de student of logopedist. De concreetheid geeft de student houvast en ondersteunt de opleidingen bij het vormgeven van onderwijs en toetsing.
De beroepsactiviteiten zijn als voorbeelden genoemd en dus niet uitputtend beschreven. De nadruk enerzijds op de essentie (van het beheersen van de kernhandelingen) en anderzijds op concrete voorbeelden zorgt voor ruimte voor iedere opleiding voor een verdere eigen invulling.