Wat kenmerkt de logopedist in de rol van professional?

De logopedist als professional ontwikkelt en onderhoudt voortdurend en planmatig de eigen deskundigheid. Ook handelt hij evidence based en draagt hij bij aan effectieve en efficiënte logopedische zorg en dienstverlening en de onderbouwing daarvan. Hij draagt bij aan de profilering en professionalisering van het beroep, waarbij hij handelt volgens de normen en waarden van het beroep (beschreven in de beroepscode van de logopedist), actuele maatschappelijke en professionele richtlijnen en werkwijzen. De logopedist ontwikkelt zijn deskundigheid door lezen van vakliteratuur, volgen van scholing, bezoeken van cursussen, congressen of symposia. Daarbij horen ook casusbesprekingen, intervisie of intercollegiale toetsing. Als lid van een team of als individu draagt de logopedist bij aan de veiligheid van de cliënt en zijn systeem door strategieën te volgen die veiligheid bevorderen. De logopedist kan de positie van het beroep ten opzichte van andere beroepen bepalen.

Kernhandelingen

  1. Ethisch verantwoord handelen;
  2. Evidence based handelen;
  3. Reflecteren op eigen beroepsmatig handelen;
  4. De kwaliteit van het eigen handelen verantwoorden en verbeteren;
  5. Evalueren van de eigen deskundigheid.

Niveaus

Niveau 1: Beginnend 
De logopediestudent geeft, ontvangt en verwerkt feedback onder begeleiding van een opleider. De logopediestudent is zich bewust van de eigen ontwikkeling en neemt daarover de regie. De logopediestudent herkent ethische dilemma’s aan de hand van casuïstiek.

Niveau 2: Geoefend
De logopediestudent reflecteert op eigen initiatief op het eigen handelen en stelt een ontwikkelplan op voor het beroepsmatig handelen. De logopediestudent herkent ethische dilemma’s in een simulatie en neemt daarin een onderbouwd standpunt in. De logopediestudent ontwikkelt een mening over het belang van het beroep voor de cliënt en voor de samenleving.

Niveau 3: Startbekwaam
De logopedist toetst in een reële beroepssituatie zelfstandig het eigen beroepsmatig handelen en stelt dit op grond van feedback bij. De logopedist handelt evidence based door zelfstandig keuzes te maken op basis van de eigen gespecialiseerde kennis en door rekening te houden met de waarden en voorkeuren van de cliënt, klant of opdrachtgever. De logopedist verantwoordt keuzes wat betreft doelmatigheid, doeltreffendheid en het best beschikbare bewijs. De logopedist onderzoekt ethische dilemma’s in de beroepspraktijk en maakt op basis van afweging tussen bezwaren en mogelijkheden een weloverwogen keuze. De logopedist draagt een mening uit over het belang van het beroep voor de cliënt en voor de samenleving. De logopedist geeft ‘life-long learning’ vorm door formele en informele leeractiviteiten.

Voorbeelden van beroepsactiviteiten

  • Zich verantwoorden op basis van ethische voorschriften en gedragsregels conform de beroepscode;
  • Reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen, door zorgvuldig professioneel te redeneren over zowel inhoudelijke, procesmatige als morele keuzes;
  • Verantwoorden van het professionele handelen;
  • Persoonlijke ontwikkeldoelen bespreekbaar maken, om feedback vragen en de feedback gebruiken;
  • De eigen deskundigheid onderhouden door deelname aan workshops, symposia, scholing, cursussen, supervisie, intercollegiale toetsing en intervisie.