Wat kenmerkt de logopedist in de rol van ondernemer?

De logopedist is zichtbaar als ondernemer en speelt in op veranderende vragen en behoeften vanuit de maatschappij en neemt initiatieven om nieuwe klanten en markten te vinden om diensten en producten te positioneren en te realiseren. De logopedist organiseert de eigen dienstverlening met effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen, zodat hij de cliënt kwalitatief goede zorg biedt. De logopedist draagt bij aan continuïteit en effectiviteit van de organisatie. Veranderingen in organisatie van de gezondheidszorg en onderwijs vereisen kostenbewustzijn en creativiteit in het vinden van nieuwe klanten en markten. De logopedist ontwikkelt nieuwe diensten en producten en bedient klanten en markten op efficiënte wijze. De logopedist profileert het beroep in de maatschappij. Hij doet dit in contact met andere disciplines, (semi-) overheid, gemeenten, zorgverzekeraars en andere externe partijen. In die contacten definieert de logopedist helder de specifieke deskundigheid en onderbouwt het belang van logopedische zorg voor het welzijn van de cliënt.

Kernhandelingen

 1. Profileren van het beroep;
 2. Signaleren van kansen voor de eigen beroepsuitoefening;
 3. Netwerken en in kaart brengen van relevante hulpbronnen, stakeholders en mogelijke samenwerkingspartners;
 4. Acquireren: uitvoeren van activiteiten om afname van diensten en producten te bevorderen;
 5. Organiseren van eigen werk;
 6. Vertalen van organisatiebeleid naar doelen en prioriteiten;
 7. Bijdragen aan beleidsontwikkelingen en - uitvoering;
 8. Vastleggen, bewaken en verantwoorden van doelen, middelen, werkzaamheden en resultaten.

Niveaus

Niveau 1: Beginnend
De logopediestudent organiseert de eigen (studie)werkzaamheden op effectieve en efficiënte wijze, rekening houdend met geldende procedures in de (studie)organisatie. Op indicatie en onder begeleiding van een opleider herkent de student kansen om zich te profileren als logopedist in opleiding.

Niveau 2: Geoefend
De logopediestudent houdt bij de organisatie van de eigen werkzaamheden in de (stage)situatie rekening met geldende procedures en organiseert de eigen dienstverlening effectief en efficiënt, onder begeleiding van de opleider. Hij draagt, onder begeleiding, bij aan continuïteit en effectiviteit van de afdeling logopedie. De logopediestudent signaleert vragen en mogelijkheden vanuit de organisatie om het beroep actief uit te dragen.

Niveau 3: Startbekwaam
De logopedist analyseert de eigen dienstverlening in verschillende contexten en organiseert deze effectief en efficiënt in relatie tot inzet van middelen. Hij draagt bij aan continuïteit en effectiviteit van de opdrachtgevende organisatie. De logopedist speelt in op vragen en behoeften vanuit de organisatie of de maatschappij en profileert het beroep. De logopedist neemt deel aan overleg om beleid te ontwikkelen op het niveau van de organisatie of in regionale of nationale netwerken en draagt bij aan effectiviteit en efficiëntie van de gezondheidszorg. De logopedist acquireert en gaat daartoe actief op zoek naar nieuwe klanten en markten om (interprofessionele) diensten en producten te positioneren en te realiseren, zodat continuering of uitbreiding van logopedische zorg en dienstverlening in de toekomst gewaarborgd is. De logopedist bevordert afname van diensten en producten bij bestaande en nieuwe doelgroepen. De logopedist behartigt de belangen van de beroepsbeoefenaar en van het beroep.

Voorbeelden van beroepsactiviteiten

 • Profileren van (unieke) eigenschappen van logopedische diensten en producten;
 • Signaleren van mogelijkheden tot verbetering van logopedische diensten en producten, gericht op de ontwikkeling van de organisatie en/of het beroep;
 • In kaart brengen van kansen, vragen/ behoeften, risico’s en valkuilen;
 • Vertalen van visie/beleid van de organisatie in doelen voor logopedische zorg;
 • Bijdragen aan en uitvoeren van beleids-, jaar- en/of ondernemingsplannen;
 • Bedrijfsvoering effectief en efficiënt organiseren;
 • Gebruiken van administratieve software.