De logopedist

De logopedist van de toekomst….
… heeft lef, is ondernemend en breed georiënteerd en weet zijn cliënt op cultuursensitieve en effectieve wijze te stimuleren om regie te nemen over de eigen gezondheidssituatie met betrekking tot communiceren en slikken.

Veranderingen in de samenleving en de gezondheidszorg stellen nieuwe eisen aan de verschillende rollen van een logopedist en aan de uitoefening van het beroep van logopedist. Niet een ziekte of aandoening staat centraal, maar het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van de burger. Dat betekent, dat de opleidingen en de professionals zich ook moeten richten op de zelfredzaamheid van de cliënt. Daarnaast zal binnen de logopedie meer specialisatie en samenwerking nodig zijn. De positionering van logopedie binnen de zorg is daarom een belangrijk aandachtspunt. Vanwege deze veranderingen in de gezondheidszorg en maatschappij werd een nieuw opleidingsprofiel gericht op de toekomst van de logopedie noodzakelijk.

Met name de huidige definiëring van gezondheid betekent dat de logopedist zich meer dan voorheen richt op het stimuleren van regie en participatie van individuele cliënten en cliëntgroepen binnen hun eigen omgeving: 'Gezondheid als vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven' (Huber, 2011). Deze aanpak is het best zichtbaar in de rollen van Communicator en Gezondheidscoach.

Demografische veranderingen vereisen van de logopedist een zorgvuldige en flexibele wijze van communiceren. Deze vereisten komen vooral tot uiting in de rollen van Professional en Communicator.

Organisatorische veranderingen in de zorg betekenen dat de logopedist meer dan voorheen een belangrijke bijdrage levert aan samenwerken, zowel intra- als interprofessioneel. De nieuwe eisen aan deze samenwerking worden met name duidelijk in de beschrijving van de rol van Samenwerker.

De internationale kaders bieden de logopedist in toenemende mate wereldwijd toegang tot een diversiteit aan bronnen en innovaties. De eisen aan de logopedist vanuit de internationale context worden gezien de doorgaande technologieontwikkelingen het best verwoord in de rollen van Professional, Communicator, Ondernemer en Innovator.

Gezien de economische ontwikkelingen wordt van de logopedist ondernemendheid en onderzoekend vermogen verwacht om het beroep en zijn specifieke deskundigheden stevig te blijven positioneren binnen bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden van zorg, welzijn en onderwijs. De eisen vanuit deze economische kaders aan onder meer de ondernemendheid van de logopedist zijn met name herkenbaar in de rol van de logopedist als Professional, Ondernemer en Innovator.

Beroepsverenigingen

Voor meer informatie kun je terecht bij de logopedische beroepsverenigingen.

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)
Deutscher Bundesverband für Logopädie (DBL)
American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)